Presupuesto para rESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL, POSTERIOR, PATIS, COBERTA I BT en Badalona (Barcelona)

presupuestos reformas

¿Qué reforma quieres hacer?


Código Postal

RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL, POSTERIOR, PATIS, COBERTA I BT en Badalona (Barcelona)

Publicado por Javier Perez Camacho hace 902 días (expirado)
Categoría: presupuestos Sin Clasificar
Vía de contacto: Teléfono
AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROJECTE RESTAURACIO FAÇANA PRINCIPAL, POSTERIOR, PATIS, COBERTA I BT

1.FAÇANA PRINCIPAL
1.1 TREBALLS PREVIS
1.1.1 Desmuntatge/Muntatge, amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <=200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d’amplada mínima de 60 cm, escales d’accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots el elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Façana principal 15,50 m llarg x 16 m alçada = 248 M2

1.2 ESTRUCTURA
1.2.1 Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d’unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor
Façana principal:3 balcons + àtic + cornisa àtic = 5,00 m llarg x 15,50 gruix= 77,50 M
1.2.2 Reparació d’esquerda en paret d’obra de cerámica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Previsió a façana principal llarg = 8 M

1.3 REVESTIMENTS
1.3.1 Repicat de revestiment existent fins a base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Previsió 100% parament vertical F.Principal 15,50 m llargx15,00 m alçada = 232,50 M2
Àtic 15,50 m llarg x 4,00 m alçada = 62,00 M2
Previsió 100% sostres balcons F.Principal 5,00 m llarg x 15,50 gruix = 77,5 M
Total 372,00 M2

1.3.2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat, amb la primera capa de revestiment monocapa prèvia, i segona capa amb morter monocapa modificat (cal, sorra de marbre i pigments en massa) de granulometría mitjana i gran adherència acabat raspat. Inclou armadura amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2. Inclou a les arestes cantoneres de protecció d’alumini amb perfil de PVC, també inclou trencaaigües inferior de cantell de forjat o balcó realitzat amb junquillo
Previsió 100% parament vertical F.Principal 15,50 m llarg x 15,00 m alçada= 232,50M2
1.3.3 Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d’amplària, amb mitjans manuals i cárrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou peces especials pilastres coberta
Façana principal. Átic 1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M
Façana principal. Coberta 1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M
Façana principal. Separació àtic 1,00 m llarg x 2,00 gruix = 2,00 M
Total = 33,00 M
1.3.4 Coronament de parets, amb peça especial de cerámica amb dos cantells amb doble trencaaigües perimetral, de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Façana principal. Âtic 1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M
Façana principal. Coberta 1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M
Façana principal. Separació àtic 1,00 m llarg x 2,00 gruix = 2,00 M
Total = 33,00 M
1.3.5 Arrencada d’escopidor ceràmic de finestres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Façana principal. Finestres 15,00 m llarg x 1,30 gruix = 19,5 M
1.3.6 Escopidor de 30 cm d’amplària, amb rasilla cerámica, amb doble trencaaigües perimetral, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. Reforç impermeabilització amb cautxú líquid i malla de fibra de vidres
Façana principal. Finestres 15,00 m llarg x 1,30 gruix = 19,50 M


1.4 BALCONS I COBERTA
1.4.1 Arrencada de paviment de rajola cerámica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de minvell
Comisa àtic F1 1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M2
Balcons F.Principal 3,00 m llarg x 15,50 gruix = 46,50 M2
Total = 62,00 M2
1.4.2 Coberta de balcó, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, barrera de vapor/estanqueitat amb emulsió bituminosa EB, amb dotació 2 kg/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, i impermeabilització amb una membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP amb armadura de feltre de poliéster, col·locada entre dues capes separadores i adherida en calent prèvia imprimació, encastada a regata perimetral a 20cm sobre nivell de paviment, geotextil de feltre de poliéster, capa de protecció amb morter de ciment 1:8 i acabat de terrat amb paviment format per una capa de Gres ceràmic. Inclou elements especials com minvells i peça perimetral amb trencaaigües, amb una repercussió de 0,2 m/m2
Balcons F.Principal 3,00 m llarg x 15,50 gruix = 46,50 M2

1.4.3 Coberta de balcó, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, barrera de vapor/estanqueïtat amb emulsió bituminosa EB, amb dotació 2 kg/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, i impermeabilització amb una membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP amb armadura de feltre de poliéster, col·locada entre dues capes separadores i adherida en calent prèvia imprimació, encastada a regata perimetral a 20cm sobre nivel de paviment, geotextil de feltre de poliéster, capa de protecció amb morter de ciment 1:8 i acabat de terrat amb paviment format per una capa de rajola ceràmica. Inclou elements especials com minvells i peça perimetral amb trencaaigües, amb una repercussió de 0,2 m/m2
Comisa àtic F1 1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M2

1.5 BARANES
1.5.1 Reparació puntual de barana de perfils d’acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l’obra
Previsió de 3 ml = 3,00 Ml unitat
1.5.2 Fregat d’òxid (no decapat), neteja i repintat de barana d’acer amb barrots amb capa d’imprimació antioxidant i dues capes d’acabat d’esmalt blanc
Balcons F.Principal i àtic 4,00 m llarg x 15,50 gruix = 62,00 M2

1.Z ANNEXES A ESCOLLIR
1.Z.1 Reparació d’ancoratge metàl·lic de barana a llosa, amb obertura esquerda, retallats dels ancoratges actuals, substitució d’ancoratge de barana d’acer per una pota amb pletina d’acer inoxidable amb quatre tacs cadascun ancorat a mur d’obrasoldat al muntant d’estructura actual, sanejat d’ancoratge i pont d’unió, de ciment i resines epoxi, i reconstrucció de volum amb morter de reparació sense retracció
15 per planta Façana principal 4,00 m llarg x 15,00 gruix = 60,0 Ml unitat
1.Z.2 Arrencada de paviment de rajola cerámica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de minvell
Terrat àtic 2,00 m llarg x 15,00 gruix = 30,00 M2
1.Z.3 Coberta de terrassa, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, barrera de vapor/estanqueïtat amb emulsió bituminosa EB, amb dotació 2kg/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, i impermeabilització amb una membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP amb armadura de feltre de poliéster, col·locada entre dues capes separadores i adherida en calent prèvia imprimació, encastada a regata perimetral a 20cm sobre nivel de paviment, geotextil de feltre de poliéster, capa de protecció amb morter de ciment 1:8 i acabat de terrat amb paviment format per una capa de Gres ceràmic. Inclou elements especials com minvells i peça perimetral amb trencaaigües, amb una repercussió de 0,2 m/m2
Terrat àtic 2,00 m llarg x 15,00 gruix = 30,00 M2

2. FAÇANA POSTERIOR
2.1 TREBALLS PREVIS
2.1.1 Desmuntatge/Muntatge, i amortització diària, de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <=200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d’amplada mínima de 60 cm, escales d’accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots el elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Façana Posterior 15,50 m llarg x 16,00 m alçada = 248 M2
2.2 ESTRUCTURA
2.2.1 Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d’unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor
Façana posterior. 4 balcons + comisa = 5,00 m llarg x 15,50 gruix = 77,50 M
2.2.2 Reparació d’esquerda en paret d’obra de cerámica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Façana posterior. 4 balcons + comisa = 5,00 m llarg x 15,50 gruix = 77,50 M

2.3 REVESTIMENTS
2.3.1 Repicat de revestiment existent fins a base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Previsió 100% parament vertical F.Posterior 15,50 m llarg x 16 m alçada = 248,00 M2
Terrasses mitgeres Entresol 15,50 m llarg x 3,00 m alçada = 46,50 M2
6,00 m llarg x 9,00 gruix x 3,00 m alçada = 162,00 M2
Previsió 100% sostres balcons F.Posterior 5,00 m llarg x 15,50 gruix = 77,5 M
Total 534,00 M2
2.3.2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat, amb la primera capa de revestiment monocapa prèvia, i segona capa amb morter monocapa modificat (cal, sorra de marbre i pigments en massa) de granulometría mitjana i gran adherència acabat raspat. Inclou armadura amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2. Inclou a les arestes cantoneres de protecció d’alumini amb perfil de PVC, també inclou trencaaigües inferior de cantell de forjat o balcó realitzat amb junquillo
Previsió 100% parament vertical F.Posteriorl 15,50 m llargx16,00 m alçada= 248,00M2
Terrasses mitgeres Entresol 15,50 m llarg x 3,00 m alçada = 46,50 M2
6,00 m llarg x 9,00 gruix x 3,00 m alçada = 162,00 M2
Previsió 100% sostres balcons F.Posterior 5,00 m llarg x 15,50 gruix = 77,5 M
Total 534,00 M2
2.3.3 Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d’amplària, amb mitjans manuals i cárrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou peces especials pilastres coberta
Façana posterior. Coberta 1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M
Façana posterior. Separació terrasses 2,00 m llarg x 9,00 gruix = 18,00 M
Total = 33,50 M
2.3.4 Coronament de parets, amb peça especial de cerámica amb dos cantells amb doble trencaaigües perimetral, de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Façana posterior. Coberta 1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M
Façana posterior. Separació terrasses 2,00 m llarg x 9,00 gruix = 18,00 M
Total = 33,50 M
2.3.5 Arrencada d’escopidor ceràmic de finestres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Façana posterior. Finestres 15,00 m llarg x 1,30 gruix = 19,50 M
Mitgeres a terrasses 2,00 m llarg x 9,00 gruix = 18,00 M
1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M
Total = 53,00 M
2.3.6 Escopidor de 30 cm d’amplària, amb rasilla cerámica, amb doble trencaaigües perimetral, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. Reforç impermeabilització amb cautxú líquid i malla de fibra de vidres
Façana posterior. Finestres 15,00 m llarg x 1,30 gruix = 19,50 M
Mitgeres a terrasses 2,00 m llarg x 9,00 gruix = 18,00 M
1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M
Total = 53,00 M
2.4 BALCONS I COBERTA
2.4.1 Arrencada de paviment de rajola cerámica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de minvell
Balcons i comisa F.Posterior 5,00 m llarg x 15,50 gruix = 77,50 M2

2.4.2 Coberta de balcó, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, barrera de vapor/estanqueitat amb emulsió bituminosa EB, amb dotació 2 kg/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, i impermeabilització amb una membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP amb armadura de feltre de poliéster, col·locada entre dues capes separadores i adherida en calent prèvia imprimació, encastada a regata perimetral a 20cm sobre nivell de paviment, geotextil de feltre de poliéster, capa de protecció amb morter de ciment 1:8 i acabat de terrat amb paviment format per una capa de Gres ceràmic. Inclou elements especials com minvells i peça perimetral amb trencaaigües, amb una repercussió de 0,2 m/m2
Balcons F.Posterior 4,00 m llarg x 15,50 gruix = 62,00 M2
2.4.3 Coberta de balcó, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, barrera de vapor/estanqueïtat amb emulsió bituminosa EB, amb dotació 2 kg/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, i impermeabilització amb una membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP amb armadura de feltre de poliéster, col·locada entre dues capes separadores i adherida en calent prèvia imprimació, encastada a regata perimetral a 20cm sobre nivel de paviment, geotextil de feltre de poliéster, capa de protecció amb morter de ciment 1:8 i acabat de terrat amb paviment format per una capa de rajola ceràmica. Inclou elements especials com minvells i peça perimetral amb trencaaigües, amb una repercussió de 0,2 m/m2
Comisa F.Posterior 1,00 m llarg x 15,50 gruix = 15,50 M2
2.4.4 Realitzacio de regata perimetral a terrassa de Entresols a façana posterior per canalitzar les aigües de pluja i derivació a colectors de sanejament d’aigües. La nova canal es realitzarà amb repicat de paviment actual en tram a actuar amb reforça de làmina impermeabilitzant, imprimació oxiasfàltica de tota la canal i canaleta prefabricada de polipropilè, en trams de 1000 mm de longitud, 130 mm d’amplada i 52 mm d’alçada, amb reixeta passarel·la d’acer galvanitzat clase A-15 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, per a la recollida de l’aigua filtrada en els murs parcialment estancs, amb grau mínim d’impermeabilitat 1, segons DB HS 1 Protecció enfront a la humitat (CTE). Connexió amb desaigüe actual amb reforç làmina impermeabilitzant
Canal de recollida d’aigües Entresols 1,00 m llarg = 1,00 unitat

2.5 BARANES
2.5.1 Reparació puntual de barana de perfils d’acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l’obra
Previsió de 7 ml = 7,00 Ml unitat
2.5.2 Fregat d’òxid (no decapat), neteja i repintat de barana d’acer amb barrots amb capa d’imprimació antioxidant i dues capes d’acabat d’esmalt blanc
Balcons F.Posterior 4,00 m llarg x 15,50 gruix = 62,00 M2

2.Z ANNEXES A ESCOLLIR
2.Z.1 Reparació d’ancoratge metàl·lic de barana a llosa, amb obertura esquerda, retallats dels ancoratges actuals, substitució d’ancoratge de barana d’acer per una pota amb pletina d’acer inoxidable amb quatre tacs cadascun ancorat a mur d’obrasoldat al muntant d’estructura actual, sanejat d’ancoratge i pont d’unió, de ciment i resines epoxi, i reconstrucció de volum amb morter de reparació sense retracció
15 per planta Façana posterior 4,00 m llarg x 15,00 gruix = 60,0 Ml unitat
2.Z.2 Arrencada de paviment de rajola cerámica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de minvell
Terrasses Entresol 9,00 m llarg x 15,00 gruix = 139,50 M2

2.Z.3 Coberta de terrassa, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, barrera de vapor/estanqueïtat amb emulsió bituminosa EB, amb dotació 2kg/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, i impermeabilització amb una membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP amb armadura de feltre de poliéster, col·locada entre dues capes separadores i adherida en calent prèvia imprimació, encastada a regata perimetral a 20cm sobre nivel de paviment, geotextil de feltre de poliéster, capa de protecció amb morter de ciment 1:8 i acabat de terrat amb paviment format per una capa de Gres ceràmic. Inclou elements especials com minvells i peça perimetral amb trencaaigües, amb una repercussió de 0,2 m/m2
Terrasses Entresol 9,00 m llarg x 15,00 gruix = 139,50 M2

3 PATIS INTERIOR 1
3.1 TREBALLS PREVIS
3.1.1 Sistemes de treballs verticals amb tècniques d’escalada segons EBSS.
Pati 1,00 m llarg = 1,00 unitat
3.2 ESTRUCTURA
3.2.1 Reparació d’esquerda en paret d’obra de cerámica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintèctic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Previsió 3,00 m llarg = 3,00 M

3.3 REVESTIMENT
3.3.1 Repicat de revestiment existent fins a base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Previsió pati 15% superficie 210,00 m llarg x 0,15 gruix = 31,50 M2
3.3.2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d’alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat. Inclou armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4mm, amb un pes mínim de 730 g/m2
Previsió pati 15% superficie 210,00 m llarg x 0,15 gruix = 31,50 M2
3.3.3 Pintat de parament exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda i dues d’acabat
Pati 210,00 m llarg = 210 M2
3.3.4 Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d’amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou peces especials pilastres coberta
Perímetre pati 3,50 m llarg x 4,00 gruix = 14 M
3.3.5 Coronament de parets, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells amb doble trencaaigües perimetral, de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Perímetre pati 3,50 m llarg x 4,00 gruix = 14,00 M
3.3.6 Reparació d’ancoratge metàl·lic d’estructura de coberta a muret, amb obertura esquerda, retallats dels ancoratges actuals, substitució d’ancoratge de barana d’acer per una pota amb pletina d’acer inoxidable amb quatre tacs cadascun ancorat a mur d’obrasoldat al muntant
Pati 6,00 m llarg = 6,00 unitat
3.3.7 Impermeabilització de parament amb cautxú acrílic armat, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació asfáltica. Cobrint junta de coberta 1 m d’amplada
Paviment terrassa Pati 12,00 m llarg = 12,00 M2

4 PATIS INTERIOR 2
4.1 TREBALLS PREVIS
4.1.1 Sistemes de treballs verticals amb tècniques d’escalada segons EBSS.
Pati 1,00 m llarg = 1,00 unitat

4.2 ESTRUCTURA
4.2.1 Reparació d’esquerda en paret d’obra de cerámica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintèctic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Previsió 3,00 m llarg = 3,00 M


4.3 REVESTIMENT
4.3.1 Repicat de revestiment existent fins a base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Previsió pati 15% superficie 270,00 m llarg x 0,15 gruix = 40,50 M2
4.3.2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d’alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat. Inclou armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4mm, amb un pes mínim de 730 g/m2
Previsió pati 15% superficie 270,00 m llarg x 0,15 gruix = 40,50 M2
4.3.3 Pintat de parament exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda i dues d’acabat
Pati 270,00 m llarg = 210 M2
4.3.4 Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d’amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou peces especials pilastres coberta
Perímetre pati 18,00 m llarg = 18 M
4.3.5 Coronament de parets, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells amb doble trencaaigües perimetral, de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Perímetre pati 18,00 m llarg = 18,00 M
4.3.6 Reparació d’ancoratge metàl·lic d’estructura de coberta a muret, amb obertura esquerda, retallats dels ancoratges actuals, substitució d’ancoratge de barana d’acer per una pota amb pletina d’acer inoxidable amb quatre tacs cadascun ancorat a mur d’obrasoldat al muntant
Pati 6,00 m llarg = 6,00 unitat
4.3.7 Impermeabilització de parament amb cautxú acrílic armat, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació asfáltica. Amb encast a la part superior de minvell de paraments verticals de terrassa perimetral fins 20cm
Paviment terrassa Pati 18,00 m llarg = 18,00 M2

5 PATIS INTERIOR 3
5.1 TREBALLS PREVIS
5.1.1 Sistemes de treballs verticals amb tècniques d’escalada segons EBSS.
Pati 1,00 m llarg = 1,00 unitat

5.2 ESTRUCTURA
5.2.1 Reparació d’esquerda en paret d’obra de cerámica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintèctic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Previsió 3,00 m llarg = 3,00 M
5.2.2 Reparació d’ancoratge metàl·lic de biga a paret d’obra, amb obertura esquerda, reforç d’ancoratge de vida d’acer amb angle d’acer en perfil tipus L soldat a l’actual biga i ancorat a obra amb quatre tacs químics, sanejat d’ancoratge i pont d’unió, de ciment i resines epoxi, i reconstrucció de volum amb morter de reparació sense retracció
Previsió 2,00 m llarg = 2,00 unitat
5.3 REVESTIMENT
5.3.1 Repicat de revestiment existent fins a base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Previsió pati 15% superficie 180,00 m llarg x 0,15 gruix = 27,00 M2
5.3.2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d’alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat. Inclou armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4mm, amb un pes mínim de 730 g/m2
Previsió pati 15% superficie 180,00 m llarg x 0,15 gruix = 27,00 M2
5.3.3 Pintat de parament exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda i dues d’acabat
Pati 180,00 m llarg = 180 M2
5.3.4 Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d’amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou peces especials pilastres coberta
Perímetre pati 12,00 m llarg = 12 M
5.3.5 Coronament de parets, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells amb doble trencaaigües perimetral, de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Perímetre pati 12,00 m llarg = 12,00 M
5.3.6 Reparació d’ancoratge metàl·lic d’estructura de coberta a muret, amb obertura esquerda, retallats dels ancoratges actuals, substitució d’ancoratge de barana d’acer per una pota amb pletina d’acer inoxidable amb quatre tacs cadascun ancorat a mur d’obrasoldat al muntant
Pati 6,00 m llarg = 6,00 unitat
5.3.7 Impermeabilització de parament amb cautxú acrílic armat, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació asfáltica. Cobrint junta de coberta 1 m d’amplada
Paviment terrassa Pati 9,00 m llarg = 9,00 M2

6 PATIS INTERIOR 4
6.1 TREBALLS PREVIS
6.1.1 Sistemes de treballs verticals amb tècniques d’escalada segons EBSS.
Pati 1,00 m llarg = 1,00 unitat
6.2 ESTRUCTURA
6.2.1 Reparació d’esquerda en paret d’obra de cerámica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintèctic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Previsió 3,00 m llarg = 3,00 M
6.2.2 Reparació d’ancoratge metàl·lic de biga a paret d’obra, amb obertura esquerda, reforç d’ancoratge de vida d’acer amb angle d’acer en perfil tipus L soldat a l’actual biga i ancorat a obra amb quatre tacs químics, sanejat d’ancoratge i pont d’unió, de ciment i resines epoxi, i reconstrucció de volum amb morter de reparació sense retracció
Previsió 2,00 m llarg = 2,00 unitat
6.3 REVESTIMENT
6.3.1 Repicat de revestiment existent fins a base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Previsió pati 15% superficie 180,00 m llarg x 0,15 gruix = 27,00 M2
6.3.2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d’alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat. Inclou armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4mm, amb un pes mínim de 730 g/m2
Previsió pati 15% superficie 180,00 m llarg x 0,15 gruix = 27,00 M2
6.3.3 Pintat de parament exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda i dues d’acabat
Pati 180,00 m llarg = 180 M2
6.3.4 Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d’amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou peces especials pilastres coberta
Perímetre pati 12,00 m llarg = 12 M
6.3.5 Coronament de parets, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells amb doble trencaaigües perimetral, de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Perímetre pati 12,00 m llarg = 12,00 M
6.3.6 Reparació d’ancoratge metàl·lic d’estructura de coberta a muret, amb obertura esquerda, retallats dels ancoratges actuals, substitució d’ancoratge de barana d’acer per una pota amb pletina d’acer inoxidable amb quatre tacs cadascun ancorat a mur d’obrasoldat al muntant
Pati 6,00 m llarg = 6,00 unitat
6.3.7 Impermeabilització de parament amb cautxú acrílic armat, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació asfáltica. Cobrint junta de coberta 1 m d’amplada
Paviment terrassa Pati 9,00 m llarg = 9,00 M2
7 COBERTA GENERAL. LESIO ITE
7.1 Reparació de junta de coberta, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada amb mitjans manuals i segellat amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia
Zona 1 3,00 m llarg = 3,00 unitat
Zona 2 5,00 m llarg = 5,00 unitat
Total = 8 unitats
7.2 Proba d’estanqueitat una vegada realitzada la renovació de junta de coberta
Zona 1 1,00 m llarg = 1,00 unitat
Zona 2 1,00 m llarg = 1,00 unitat
Total = 2 unitats
7.3 Impermeabilització de parament amb cautxú armat, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació asfáltica. Cobrint junta de coberta 1 m d’amplada (aquesta partida es realitzarà en cas de no funcionament de junta de dilatació)
Zona 1 3,00 m llarg = 3,00 unitat
Zona 2 5,00 m llarg = 5,00 unitat
Total = 8 unitats
7.4 Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d’amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou peces especials pilastres coberta
Perímetre lateral coberta 2,00 m llarg x 30,00 gruix = 60 M
7.5 Coronament de parets, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells amb doble trencaaigües perimetral, de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Perímetre lateral coberta 2,00 m llarg x 30,00 gruix = 60 M


8 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTICA A NORMATIVA
8.1 Adequació de instal·lació eléctrica comuna edifici Baixa Tensió segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
Instal·lació eléctrica 1,00 m llarg = 1,00 unitat

9 ENVÀ PLUVIAL MITGERA 1
9.1 Desmuntatge/Muntatge, i amortizació diària , de bastida penjada fixa formada per plataformes de treball de 90 cm i alçària <=90 cm, amb tubs travessers, tubs de travament, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Bastida penjada 1,00 m llarg = 1,00 unitat
9.2 Enderroc d’envà actual de maó de 4cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenedor
Mitgera 1 vista 18,50 m llarg x 18,00 m alçada = 333,00 M2
9.3 Tancament vertical amb placa amb una planxa d’acer lacada i aïllament de poliestirè expandit amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior nervada color estándar, diferent del blanc, gruix de les planxes de 0,6 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, amb col·locació de perfils omega, per a façanes, col·locat en posición vertical. Incloses les peces de remat de mur superior, inferior i lateral

S RESIDUS I SEGURETAT
S.1 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/303/2002)
1 unitat
S.2 Cost de l’aplicació de les mesures de prevenció de riscos laborals i proteccions, segons estudi de seguretat i salut de l’obra
1 unitat
Ubicación aproximada: 08917 Badalona (Barcelona)
 
 
Javier Perez Camacho no tiene respuestas aún

¿Qué es Tenders.es?

Es una plataforma gratuita de solicitud de presupuestos para tus reparaciones y reformas en el hogar (saber más).

¿Eres un buen profesional? Regístrate

Profesionales de reformas en general en Barcelona

ver más (1574)

Teléfono Clientes
¡Pide presupuesto gratis!